Dördüncü Enternasyonal 85 yaşında..Yol Gösteren Işık.

Dördüncü Enternasyonal 85 yaşında..Yol Gösteren Işık.

Murat Yakın

Nerde varsa suskunluk

orada konuşur, anlatır o,

nerde baskı hüküm sürüyorsa

ve kaderden söz ediliyorsa

o adını koyar bu durumun ve açıklar.

nerde oturursa oturursun masaya

masada hazırdır hoşnutsusuzluk.

yemeğin iyi olmadığını.

odanın darlığını vurgulayan.

onu sürdükleri yere devrim de beraber gelir

onun sürüldüğü yerde kalır en azından bir kıpırtı…

Bertolt Brecht

3 Eylül 1938. Paris’te gri bir gökyüzü var. Birazdan kentin banliyösünde yer alan  bir sayfiye evinde Dördürcü Enternasyonal’in (DE) kuruluşunun ilan edileceği kongre toplanacak. Katılımcılar Stalinist terör tarafından tam anlamıyla kuşatılmış durumdalar. Kongre güvenlik nedeniyle yanlızca tek bir gün toplanabilecek ve harekete önderlik eden büyük devrimci Leon Troçki ise toplantıya katılamayacak.

Kuruluş kongresini hazırlamakla görevli sekreter Rudolf Klement GPU  – Stalinist gizli servis- tarafından kongreden bir kaç gün önce kaçırılarak katledildi. DE’nin kuruluş tezleri olan geçiş programı, orijinali Klementle birlikte yok olduğu için sözlü olarak geçilen tüzük metni, yaklaşan savaşa karşı Troçki tarafından kaleme alınan bir manifesto, gençliğe yönelik bir karar metni ve Troçkiyi, Stalinistlerce katledilen yoldaşları ve İspanyol devriminin savaşçılarını selamlayan mesajlar burjuvazi, faşizm ve Stalinist teröre karşı gizlilik şartlarında gerçekleştirilen bu kuruluş kongresinin ana gündem maddeleri…

Yeni enternasyonal’in güçleri çok kısıtlı; ABD’de(2.500 ), Belçika’da (800), Fransa’da (600), Polonya’da (350), Almanya’da (120’si tutuklu 200 ), İngiltere’de (170), Çekoslavakya’da ( 200), Yunanistan’da (100), Brezilya’da(50), Şili’de (100), Küba’da (100), Güney Afrika’da (100), Kanada’da (75), Hollanda’da (50), Avustralya’da(50), İspanya’da (30), Meksika’da (150).

Yine de oldukça zayıf güçlerce kurulan bu örgüt  bir yandan Stalinist yozlaşmanın, diğer yandan faşizmin yükselişi karşısında devrimci Marksizmin yegane mevzisi olacak ilerde. Bu örgüt sayesinde devrimci Marksist akımlar, kendi ulusal sınırlılıklarını aşabilecek, Stalinist yozlaşma dışında bir Marksizm yaşam şansına kavuşacak. Dördüncü Enternasyonal, değişik karşı devrimci aparatların basınçları altında Devrimci Marksizmin hayatta kalışını güvence altına alan bir motor güç olacak.

Yeni enternasyonal, son derece tahripkar bir gericilik döneminin son noktasında, yaklaşmakta olan bir yükseliş döneminin öncesinde kurulmuştu. Taraftarları açısından  Insan uygarlığının içinde debelenmekte olduğu krizin kaynağı, devrimci önderlik bunalımıydı ve üstesinden gelebilmek için işçi sınıfı içine sızmış uzlaşmacı akımlara karşı kitle hareketinin önderliğini zaptetmek için savaşmak bir zorunluluktu. Zira bu hedefe ulaşılamadıkça, insan uygarlığını bir yok oluş süreci bekliyordu.

Kuruluşunu takip eden yıllarda, başta Troçki olmak üzere neredeyse bütün tarihsel liderleri katledilen bu örgüt defalarca parçalandı, tahrip oldu ama yine de dev çokuluslu şirketlerin devrilmesini ve ancak dünya ölçeğinde gerçekleşebilecek olan sosyalizmin inşasını mümkün kılacak strateji ve taktikleri geliştirmeye odaklı yegane dünya örgütü olmayı sürdürdü.

Bu sürekliliğin başlıca nedeni yalnızca DE içinde oluşan sapmalara karşı koymakla kalmayıp, devrimci Marksist metodun günümüz koşullarına uyarlanmasını üstlenen, işçi sınıfı devrimciliğinde, enternasyonalizmde ısrar eden Troçkist akımların varlığıydı.

85 yıl sonra bugün, Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en derin ekonomik ve siyasi krizlerinden birinden geçiyorken, programı tarih tarafından doğrulanmış olmasına rağmen birleşik ve merkezi bir DE’den yoksunuz. Akım kuruluşunda hedeflediği örgütsel amaçlara ulaşmaktan uzak kaldı, öte yandan politik programı ise tarihsel olgular nezdinde bütünüyle doğrulandı. İşte üstesinden gelmemiz gereken büyük çelişki…

Pek çoklarının düşündüğünün aksine, günümüz kapitalizminin karşı karşıya olduğu durum, 1938’de olduğundan daha yumuşak değil. Aslında daha korkunç olasılıklar söz konusu. Troçki Dördüncü Enternasyonal’in kuruluş manifestosunu yazdığında, başı aşılamayan bir ekonomik krizle belada olan dünya burjuvazisi demokrasiyi üstünden atıyor ve savaşa doğru koşuyordu. Bugün, Dördüncü Enternasyonal’in 85. kuruluş yıldönümünü kutluyorken, bir kez daha başı üstesinden gelinemez bir ekonomik krizle belada olan küresel kapitalizm, kendisi için bir yük  haline gelen demokrasiyi sırtından atıp  savaşlar ve yıkımla yüklü bir geleceğe doğru koşuyor.

85 yıllık Bolşevizm’i yaşatma mücadelesinin birikimleriyle kuşanarak, DE’yi sabırla yeniden inşa etmekten söz ediyoruz. Bu oldukça güç bir görev, öte yandan sınıfsız bir topluma ulaşılabilmesi için daha devrimci ve gerçekçi bir yol da yok.

Yazar Hakkında